Hvad er et godt match?

Definitioner: e-sundhed og digitale færdigheder

arrow

Det kliniske billede af verdens befolkning er under forandring. En sådan ændring kræver omstrukturering. Derfor målretter sundhedsvæsnet i højere grad end tidligere indsatsen for at hjælpe den enkelte borger med at håndtere sin hverdag med sygdom. Som en del af omstruktureringsprocessen anvender sundhedsvæsnet ny teknologi i pleje og behandling. Men for at borgerne rent faktisk kan opnå fordelene ved anvendelsen af ny teknologi i sundhedsvæsnet, er det vigtigt, at du som sundhedsperson kan skabe det rette match mellem borger og teknologi. For at sikre et match skal der foretages en vurdering. Dette tema vil forberede dig til at lave den slags vurderinger ved at beskrive de vigtigste elementer, der skal tages i betragtning, når en borger skal matches med en teknologi.

Først vil vi definere nogle termer, der er centrale for temaet.

e-sundhed

En relativt ny sundhedspraksis understøttet af elektroniske processer og kommunikation. E-sundhed er defineret som “brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte sundhed og sundhedsvæsen”. Borgerne bruger i stigende grad digitale løsninger til at understøtte deres egne beslutninger om deres sundhed. I sidste ende forbereder det borgerne på at opnå evnen til at mestre deres sundhed og helbred ved brug af elektronisk kommunikation.

Digitale færdigheder 

Henviser til en persons evne til at finde, evaluere og formidle information gennem indtastninger og andre medier på forskellige digitale platforme. Der evalueres på en persons grammatik, komposition, skrivefærdigheder og evne til at producere tekst, billeder, lyd og design ved hjælp af teknologi. Eller sagt på en anden måde: “evnen til at bruge informations- og kommunikationsteknologi til at finde, evaluere, skabe og formidle information, hvilket kræver både kognitive og tekniske kompetencer”.

Brugervenlighed

Brugervenlighed kan overordnet defineres som “i hvilken grad et produkt kan bruges af specifikke brugere til at opnå specifikke mål med fokus på effektivitet, ydeevne og tilfredshed i en specifik brugssammenhæng” (ISO 9241). En teknologis anvendelighed bestemmes ikke kun af dens bruger-computer-interaktioner, men også i hvilken grad den med fordel kan integreres til at udføre opgaver i en given arbejdskontekst. Derfor evalueres brugervenligheden i forhold til samspillet mellem bruger, system og opgave i en specifik kontekst. Det sociotekniske perspektiv peger også på, at de tekniske aspekter ved sundheds-IT interagerer med de sociale aspekter i en sundhedsfaglig arbejdskontekst. Betydningen af brugervenlighed bør derfor være sammensat af fire hovedkomponenter: bruger, værktøj, opgave og miljø.

Sundhedskompetence og tilgængelighed 

Healthy People 2030 har lavet en definition af sundhedskompetencer, som referer til både personlig sundhedskompetence og organisatorisk sundhedskompetence. Det giver følgende definitioner:

  • Personlig sundhedskompetence er i hvor høj grad, man som individ har evnen til at finde, forstå og bruge informationer og tjenester i sundheds- og helbredsrelaterede beslutninger og handlinger.
  • Organisatorisk sundhedskompetence er relateret til, i hvor høj grad organisationer giver individer mulighed for at finde, forstå og bruge information og tjenester i deres egne sundheds- og helbredsrelaterede beslutninger og handlinger.

Kilder / Referencer

Spørgsmål til refleksion

Diskuter med dine kolleger, hvad du forstår ved begreberne e-sundhed og digitale færdigheder.

Hvorfor er disse termer relevante, når man skal lave et match mellem teknologi og borger?

Brug om muligt eksempler fra din dagligdag og dine faglige erfaringer i dine overvejelser.