5 centrale elementer i kampen

Hvorfor er et match mellem borger og teknologi vigtigt? En ramme for vurdering

arrow

 

Når du vurderer et match mellem borger og teknologi, bør du kigge på flere aspekter af borgerens (patientens) situation; teknologien; din og borgerens kendskab til teknologi generelt og den specifikke teknologi; og hvordan brugen af teknologi kan påvirke deres behandling såvel som din arbejdsgang som sundhedsperson.

Disse overvejelser kan opsummeres i 5 centrale elementer, der bør overvejes, inden man bruger en bestemt teknologi med en borger. Borgeren og teknologien bør matches så tæt som muligt på alle 5 elementer.

De 5 elementer er:

 1. Borgerens viden, ressourcer og begrænsninger
 2. Hvad er de fysiske rammer, som teknologien skal fungere i?
 3. Teknologiens muligheder og begrænsninger
 4. Det faglige formål med teknologien
 5. Hvordan teknologi ændrer daglige arbejdsgange og opgaver

Hvert element vil blive beskrevet yderligere i de følgende afsnit af dette tema.

Kilder / Referencer

1: Borgerens viden, ressourcer og begrænsninger

arrow

Overvej og test altid borgernes digitale færdigheder, når du matcher dem med en teknologi. Du kan blive overrasket over deres kompetenceniveau.

Borgernes viden, ressourcer og begrænsninger

For at undersøge ressourcer og begrænsninger anvendes en række metoder afhængig af, hvilke sundhedsmæssige tiltag der er tale om. I de fleste tilfælde vil du bruge en kombination af:

 • Observationer
 • Spørgsmål – struktureret efter en tidsplan eller semi-struktureret
 • Professionelle undersøgelser og tests.

Undersøg: Hvad er værdien af teknologien?

Hvad vil borgeren få ud af at bruge teknologien? Spørg borgeren om teknologiens muligheder og begrænsninger. Få et indblik i, hvad der er vigtigt for dem:

 • Spørg direkte: Hvad er vigtigt for dig?
 • Sæt dig ind i borgernes møde med sundhedsvæsnet.
 • Overvej, hvor brugen af teknologi kan være til gavn for borgeren.
 • Diskuter, om det ville være nyttigt at anvende teknologi eller ej.

Kilder / Referencer

Værktøjer

De følgende værktøjer kan guide dig til at lære mere om, hvad der er vigtigt for borgeren, deres erfaringer med sundhedsvæsnet, og hvad der ville være nyttigt for dem. Klik på hvert værktøj for at lære mere om det.

PDF:

Spørgsmål til refleksion

 • Hvor vigtigt er det at vurdere borgernes niveau af digitale færdigheder, før de matches med en teknologi? Hvorfor?
 • Hvilke metoder kan anvendes til at undersøge borgernes viden, ressourcer og begrænsninger i forhold til sundhedsmæssige tiltag?
 • Hvordan kan borgernes møde med sundhedsvæsnet give værdifuld indsigt i deres behov og prioriteter?
 • På hvilke måder kan brugen af teknologi gavne borgere i en sundhedsmæssig sammenhæng? Hvad er mulige ulemper?
 • Hvorfor er det vigtigt at tilpasse brugen af teknologi til det, som borgere anser som vigtigt for dem?

2: Hvad er de fysiske rammer, som teknologien skal fungere i?

arrow

Brug af teknologi til f.eks. hjemmeovervågning kræver adgang til internettet såvel som digitale enheder. Nogle teknologiske enheder kræver specifikke fysiske indstillinger for at fungere. Det er derfor vigtigt også at have borgerens fysiske rammer for øje. Tjek først de enkle og praktiske forhold.

Undersøg borgerens fysiske rammer

At undersøge en borgers fysiske rammer afhænger af, om du som sundhedsperson har adgang til borgerens hjem (eller andet miljø hvor teknologien skal bruges). Den viden kan opnås ved:

 • Observationer i deres hjem – hvis muligt
 • Spørgsmål
 • Oplysninger fra pårørende

Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke fysiske krav til den teknologi, du overvejer til din borger og at vurdere den op mod  de fysiske rammer i borgerens hjem. Hvis der ikke er et match, så overvej om de fysiske rammer kan ændres, så kravene opfyldes, eller om en anden teknologi eller løsning bør overvejes.

Dilemmafilm: Hvordan vurderer jeg, om hjemmeovervågning er den bedste løsning?

Dette case-eksempel berører vurderingen af, hvorvidt hjemmeovervågning er den bedste løsning og nogle af de udfordringer, der kan opstå, når man forsøger at implementere sådan en løsning.

Gå til dilemmafilmen for at lære mere om dette emne.

Kilder / Referencer

Spørgsmål til refleksion

 • Hvad er de vigtigste krav til de fysiske rammer for, at teknologien fungerer effektivt – især i forbindelse med hjemmeovervågning?
 • På hvilke måder kan observation af en borgers hjem give værdifuld indsigt i, om de kan have gavn af hjemmeovervågning eller anden teknologi?
 • Hvilke metoder vil du bruge til at vurdere en borgers fysiske rammer? Begrund dit svar.
 • Hvordan kan de fysiske rammer give en udfordring ved implementering af teknologi?
 • Hvordan ville du håndtere disse potentielle udfordringer?

Værktøjer

Følgende værktøjer kan vejlede og inspirere dig til at gå i dialog med borgeren om vedkommendes fysiske rammer. Klik på hvert værktøj for at lære mere om det.

3: Teknologiens muligheder og begrænsninger

arrow

Hvad er muligheder og begrænsninger ved den teknologi, der overvejes – og hvordan vurderer man disse?

For at identificere muligheder og begrænsninger for en given teknologi til en bestemt borger, skal du sætte dig ind i teknologiens specifikationer.

Dette kræver:

 • At du har prøvet teknologien, gerne på din egen krop (hvis det er muligt)
 • At du har øvet dig i at bruge teknologien alene eller sammen med kolleger
 • At du har undersøgt, hvad teknologien kræver af borgeren (fysisk, kognitivt, psykologisk, motivation osv.) og vedkommendes fysiske omgivelser
 • At du har overvejet dine egne barrierer ved at introducere teknologien

Ved at have sat dig ind i teknologien, er du klædt bedre på til at vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger og vurdere disse op mod borgerens behov og sikre det bedst mulige match. Når man vejleder borgere i brugen af en specifik teknologi, er det også vigtigt at have indsigt i dens muligheder og begrænsninger.

TIP: Brug en personlig tilgang til at præsentere teknologien og tilbyd vejledning og tips, der er specifikke for borgerens situation og behov.

Kilder / Referencer

Spørgsmål til refleksion

 • Hvordan forventes du at sætte dig ind i ny teknologi i dit arbejde (hvis det er tilfældet for dig)? F.eks. gennem møder, struktureret læring m.m.
 • Er du tilfreds med denne metode?
 • Hvordan kan du blive fortrolig med teknologien, der bruges i dit arbejde?
 • Hvordan kan du effektivt vurdere mulighederne og begrænsningerne ved en teknologi, så du kan træffe informerede beslutninger?
 • Når man overvejer en specifik teknologi, hvilke aspekter skal man så overveje i forhold til borgeren? F.eks. fysiske faktorer, kognitive faktorer, psykologiske faktorer og motivationsfaktorer? Hvilke aspekter skal overvejes i forhold til dig og din arbejdsplads?

Værktøjer

Følgende værktøjer kan inspirere dig til at gå i dialog med borgeren og dennes pårørende og lære mere om, hvad der er og ikke hjælper dem. Dette kan hjælpe dig med at identificere muligheder og begrænsninger for teknologien. Værktøjerne kan også fungere som udgangspunkt for refleksion og diskussion på din arbejdsplads af, hvordan du sætter dig ind i og griber ny teknologi an.

4: Det professionelle formål med teknologien

arrow

Hvilket formål opfylder teknologien? Det er vigtigt at forklare, hvorfor teknologien skal bruges og at definere dens formål – især overfor borgeren.

Det professionelle formål med teknologien

Det kan være vigtigt at inddrage borgeren i overvejelserne om brug af teknologi tidligt i udredningsprocessen. Dette er vigtigt i forhold til at motivere borgeren gennem autonomi i egen behandling og for at sikre, at formålet med teknologien matcher borgerens behov og forventninger. Det er vigtigt at afstemme forventninger med alle involverede parter. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem formålet med teknologien og borgerens behov og forventninger, så overvej om dette kan opnås gennem dialog eller en anden løsning. For at definere det faglige formål med at introducere en teknologi til borgerne, skal man overveje følgende:

 • Om teknologien erstatter og/eller supplerer tidligere ydelser
 • Hvad får borgeren ud af at bruge teknologien?
 • Hvad får sundhedspersonalet ud af at bruge teknologien?
 • Om der kan være andre gevinster ved at bruge teknologien

Vær nysgerrig på borgerens behov, erfaringer og forventninger og gå i dialog om, hvordan teknologien kan matche dette.

Kilder / Referencer

Spørgsmål til refleksion

 • Hvorfor er det så vigtigt at inddrage borgerne tidligt i vurderingsprocessen og overveje deres perspektiver, når man skal introducere dem for en teknologi?
 • Ud over de umiddelbare gevinster for borgere og sundhedspersonale, er der så andre potentielle fordele eller positive resultater, der kan opnås ved at implementere teknologien?
 • Hvordan forklarer man teknologien og dens formål til borgere?
 • Hvordan hjælper en afklaring af det faglige formål med at indføre en teknologi til at afstemme både borgeres og sundhedspersonales mål og forventninger?
 • Hvad er mulige udfordringer ved at forklare teknologien og dens formål for borgerne?

Værktøjer

Følgende værktøjer kan hjælpe dig i dine overvejelser om teknologiens faglige formål og inddragelse af borgeren i denne proces. Klik på hvert værktøj for at lære mere om det.

5: Hvordan teknologi ændrer daglige arbejdsgange og opgaver

arrow

Teknologi ændrer din måde at arbejde på, dit mindset og din arbejdskultur. For at kunne omfavne teknologi bedes du overveje følgende:

 

For at få det fulde udbytte af en teknologi, skal man gøre det klart, hvilke tidligere arbejdsgange og opgaver, der ændres og på hvilken måde. Her kan du f.eks. bruge:

 • Beskrivelser af før og efter scenarier, f.eks. flowcharts, som giver et visuelt overblik over arbejdsgange før og efter introduktion af teknologi
 • Beskrivelser af roller og opgaver for de medarbejdere, der skal bruge den nye teknologi (hvem er ansvarlig for screening, instruktion, vedligeholdelse, support osv.) En leder eller en anden i en lignende stilling bør lede denne form for undersøgelse af skiftende arbejdsgange og opgaver.

Implementering af ny teknologi er en kompleks proces, der kan være ledsaget af både glæde og frustration. Gå til tema 1 og kig på “Bæredygtig implementering” for at læse mere om katalysatorer og barrierer i bæredygtig implementering af ny teknologi.

Dilemmafilm: Balancen mellem teknologi og mennesker

Dette case-eksempel berører balancen mellem teknologi og mennesker og forskellige perspektiver på brugen af teknologi i sundhedsvæsnet.

Gå til dilemmafilmen for at lære mere om dette emne.

Mødevejledning til Refleksionsmøde

Dette værktøj er beregnet til at hjælpe dig og dit team med at reflektere over fordele og ulemper ved at implementere og arbejde med digitale løsninger på daglig basis.

Kilder / Referencer

Spørgsmål til refleksion

 • Har du oplevet ændringer i din måde at udføre dit arbejde på grund af teknologi? Brug konkrete eksempler hvis det er muligt.
 • Kan du komme med eksempler på, hvordan teknologi kan ændre den måde, du arbejder på i fremtiden?
 • Hvorfor er det vigtigt at få klarlagt, identificeret og kommunikeret de specifikke arbejdsgange og opgaver, som vil blive ændret ved implementering af teknologi? Overvej fordelene ved at præcisere disse oplysninger.
 • Hvordan bidrager fortrolighed med teknologien til at maksimere dens fordele? Overvej fordelene ved selv at prøve teknologien og øve dig i brugen af den alene eller sammen med kolleger.
 • På hvilke måder kan forståelsen af teknologiens krav til borgeren (fysisk, kognitiv, psykologisk, motivation osv.) forbedre implementeringsprocessen?

Værktøjer

Følgende værktøjer kan hjælpe dig med at lære mere om og reflektere over, hvordan teknologi ændrer arbejdsgange og daglige opgaver for dig og/eller dit team.

 

Case-eksempler: Emily og John

arrow

Her er to cases til at øve og anvende din nye viden om at matcheborgere og teknologi. Læs borgerprofilen og scenariet og besvar spørgsmålene til refleksion enten alene eller i grupper for at sætte gang i diskussion og refleksion.

Case 1: Glukoseovervågningsapp

Patientprofil

Emily Anderson (68 år) er pensioneret skolelærer, og hun bor alene i et forstadsområde. Hun er blevet diagnosticeret med diabetes, hvilket kræver regelmæssig overvågning af hendes blodsukkerniveau. Emily har begrænset erfaring med teknologi og foretrækker traditionelle metoder til at håndtere sit helbred.

Scenarie

Emilys sygeplejerske anbefaler brugen af en glukoseovervågningsapp for at hjælpe hende med at holde øje med sit blodsukker på en effektiv måde. Appen giver borgerne mulighed for at indtaste deres blodsukkermålinger, modtage påmindelser om medicin og aftaler og få adgang til viden og uddannelse  om diabetesbehandling.

Bemærk: Dette case-eksempel fremhæver vigtigheden af at forstå borgeres individuelle karakteristika, præferencer og begrænsninger, når de introduceres for sundhedsteknologi. Spørgsmålene til refleksion fokuserer på at vurdere borgernes behov, adressere potentielle udfordringer og sikre, at teknologien stemmer overens med deres prioriteter for at sikre god implementering og anvendelse af teknologien.

Case 2: Intelligent blodtryksmåler

Patientprofil

John Davidsen (45 år) er en bygningsarbejder, der fører en aktiv livsstil. Han er for nylig blevet diagnosticeret med hypertension (højt blodtryk) og skal overvåge sit blodtryk regelmæssigt. John er teknisk kyndig og bruger forskellige apps på sin mobil til at spore hans kondition og helbred.

Scenarie 

Johns læge anbefaler brugen af en intelligent blodtryksmåler for at gøre det muligt for ham nemt og bekvemt at overvåge sit blodtryk derhjemme. Den intelligente blodtryksmåler opretter forbindelse til hans smartphone via en mobilapp og giver aflæsninger i realtid, sporer mønstre og genererer udførlige rapporter.

Bemærk: Dette case-eksempel understreger vigtigheden af at overveje borgerens teknologiske færdigheder, livsstil og præferencer, når man udvælger en sundhedsteknologi. Spørgsmålene til refleksion fokuserer på vigtigheden af at skræddersy teknologien til borgerens behov, sikre problemfri implementering i deres rutiner og at adressere eventuelle potentielle barrierer for succesfuld anvendelse af løsningen.

Spørgsmål til refleksion Emily

 1. Hvordan vil du vurdere Emilys niveau af digitale færdigheder, før du introducerer appen til glukoseovervågning? Hvilke faktorer kan sige noget om hendes kompetenceniveau?
 2. Hvilke metoder kunne bruges til at vurdere Emilys viden, ressourcer og begrænsninger i forhold til hendes diabetesbehandling?
 3. På baggrund af hendes præferencer og kendskab til teknologi forventer du så nogen udfordringer ved at introducere glukoseovervågningsappen til Emily? Hvordan kunne disse udfordringer løses?
 4. Hvilke potentielle fordele kan Emily få ved at bruge appen til glukoseovervågning? Hvordan kan det forbedre hendes diabetesbehandling?
 5. Hvordan kunne du spørge Emily direkte om hendes prioriteter og bekymringer vedrørende brugen af teknologi til hendes diabetesbehandling?
 6. Hvilken indsigt kunne opnås ved at forstå Emilys tidligere møder med sundhedssystemet og hendes erfaringer med at håndtere diabetes?
 7. På hvilke specifikke måder kunne glukoseovervågningsappen hjælpe Emily med at håndtere sin diabetes effektivt? Hvordan kunne det imødekomme hendes individuelle behov?
 8. Det vil være en fordel at snakke med Emily, om det ville være nyttigt for hende at bruge appen til glukoseovervågning. Hvordan ville du gribe denne samtale an og tage hendes overvejelser med i dine egne overvejelser?
 9. Hvordan kan Emilys modvilje eller modstand mod at bruge appen imødegås? Hvilke strategier kunne bruges for at øge hendes tryghed og selvtillid med at bruge teknologi?
 10. Hvordan ville du vurdere værdien og effektiviteten af glukoseovervågningsappen i Emilys tilfælde? Hvilke indikatorer eller resultater ville du overveje?

Spørgsmål til refleksion John

 1. Hvordan kan Johns erfaringer med at bruge teknologi påvirke hans brug af den intelligente smarte blodtryksmåler positivt?
 2. På hvilke måder kan Johns baggrund som bygningsarbejder og hans aktive livsstil påvirke valget af funktioner i den intelligente blodtryksmåler?
 3. Hvordan kan Johns kendskab til apps og teknologi påvirke hans engagement og evne til at overholde den regelmæssige overvågning af hans blodtryk?
 4. Hvilke specifikke fordele kan John opnå ved at bruge den intelligente blodtryksmåler? Hvordan kan det forbedre hans hypertensionsbehandling sammenlignet med traditionelle overvågningsmetoder?
 5. Hvordan kan du spørge direkte ind til Johns forventninger og præferencer i forhold til at bruge teknologi til at håndtere hans hypertension?
 6. På hvilke måder kan forståelsen af Johns daglige rutine, arbejdskrav og fysiske aktivitet give værdifuld information om anvendeligheden og Johns brug af den intelligente blodtryksmåler?
 7. Det vil være en fordel at snakke med John om de potentielle fordele ved, at han bruger den intelligente blodtryksmåler. Hvordan vil du fremhæve dens relevans og potentielle betydning for hans helbredsresultater?
 8. Hvilke strategier kan bruges til at støtte John i at integrere den intelligente blodtryksmåler i hans livsstil og rutiner?
 9. Hvordan kan du imødegå eventuelle bekymringer eller barrierer, John måtte have ved brugen af den intelligente blodtryksmåler? Hvilke ressourcer eller uddannelse kunne tilbydes for at øge hans selvtillid og tryghed?
 10. Hvordan vil du vurdere effektiviteten og betydningen af den intelligente blodtryksmåler i Johns tilfælde? Hvilke indikatorer eller resultater ville du bruge til at vurdere dens indvirkning på hans hypertensionsbehandling?