Hvorfor telesundhed?

Hvad er telemedicin?

arrow

Definition

Telemedicin er en digitalt understøttet sundhedstjeneste, der giver patienter adgang til sundhedsydelser uden fysisk at besøge en læges kontor eller hospital, når det reelt ikke er nødvendigt. Det supplerer traditionel medicinsk praksis og tilbyder en løsning på flere aktuelle sundhedsmæssige udfordringer, herunder begrænset adgang, geografiske begrænsninger, ændringer i medicinsk demografi og økonomiske begrænsninger.

Fordele forbundet med telemedicin

Ved at løse udfordringen med fysiske afstande mellem sundhedsudbydere og patienter, kan telemedicin levere klinisk fjerndiagnostik, konsultationer og endda akutbehandling. Nedenfor er nogle fordele forbundet med telemedicin:

  • Sparer patienter for tid og besvær i forbindelse med rejser, parkering og ventetid.
  • Reducerer fysisk belastning og risiko for infektion fra rejser og hospitalsbesøg.
  • Minimerer arbejdsforstyrrelser, da patienter kun har brug for fri til selve konsultationen eller behandlingen.
  • Giver pårørende, der bor langt væk, mulighed for at deltage i konsultationer.

Telekonsultationer

Inden for telemedicin er telekonsultationer, som ofte omfatter både telefon- og videokonsultationer, blevet en af de mest udbredte teknologier.

Den amerikanske sundhedsorganisation PAHO beskriver telekonsultationer, også nogle gange omtalt som fjernkonsultationer eller telesundhed, som “interaktioner, der opstår mellem en kliniker og en patient med det formål at yde diagnostisk eller terapeutisk rådgivning via elektroniske midler.”

Videokonsultationer, som er en form for telekonsultationer, giver den ekstra fordel, at de ligner en fysisk konsultation. Denne visuelle interaktion kompenserer for manglen på fysisk tilstedeværelse, hvilket gør det muligt for klinikeren at indsamle mere information om patientens helbredstilstand, som ellers kun ville kunne indsamles gennem ved personligt fremmøde.

I betragtning af fordelene og den stigende udbredelse af telekonsultationer, er det afgørende at forstå de faktorer, der skal overvejes, når denne teknologi integreres i en sundhedsorganisation. Dette modul vil guide dig gennem denne proces.

En oversigt over telemedicinske interaktioner

Spørgsmål til refleksion

  • Har disse oplysninger ændret dit syn på telemedicin?
  • Kan du tænke dig flere fordele forbundet med telemedicin? For patienten? For sundhedspersonalet?
  • Hvad er nogle mulige ulemper ved telemedicin? For patienten? For sundhedspersonalet?

Hvis muligt, så brug eksempler fra din egen hverdag.

Hvad er teleovervågning?

arrow

Et andet vigtigt aspekt af telemedicin er telemonitorering. Mens telekonsultationer gør virtuel dialog mulig, involverer telemonitorering at indsamle data ved hjælp af hjemmeovervågningsudstyr og formidle det til en sundhedsudbyder.

Definition

Teleovervågning er defineret som brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at overvåge borgere på afstand. Det kaldes også “fjernovervågning i hjemmet”. Det bruges almindeligvis til overvågning af patienter med kroniske sygdomme hvor man overvåger deres vægt, blodtryk osv. Brugen af udstyret kan bruges asynkront uden tilstedeværelse af en sundhedsperson, samt synkront med en forventning om øjeblikkelig opfølgning fra en sundhedsperson eller i kombination med en videokonsultation med en sundhedsperson.

Hvorfor er det nyttigt?

Teleovervågningstjenester tilbyder flere fordele for borgerne og giver dem flere muligheder for at modtage pleje i eget hjem. Ved at anvende telemonitorering kan sundhedsudbydere gribe hurtigt ind, hvis målinger fra borgerens hjem indikerer behov for indgreb.

Teleovervågning har vist nogle vigtige fordele:

  • Reduceret hospitalsophold: Telemonitorering reducerer hospitalsophold, giver fjernpleje og reducerer brug af offentlige sundhedsfaciliteter. Det øger bekvemmeligheden og komforten for borgerne og undgår unødvendige hospitalsindlæggelser.
  • Egenomsorg hos borgere (”empowerment”): Telemonitorering muliggør aktiv deltagelse i sygdomshåndtering. Ved at overvåge deres sundhedsdata og træffe informerede beslutninger med sundhedsudbydere får borgerne en dybere forståelse af deres tilstande, hvilket fører til forbedrede helbredsresultater og en bedre livskvalitet.
  • Besparelser på omkostninger: Telemonitorering har potentiale til at reducere sundhedsudgifter forbundet med behandling af kroniske sygdomme. Det fremmer den forebyggende overvågning, tidlig opdagelse af sygdom og forebyggelse af komplikationer, skadestuebesøg og dyre hospitalsindlæggelser. Disse besparelser bidrager til sundhedsvæsnets overordnede bæredygtighed.

Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke fordele og virkninger af telemonitorering kan variere afhængigt af konteksten og den enkeltes helbredstilstand. Men overordnet set giver telemonitorering håb om at forbedre pleje, sundhedsresultater og optimerer udnyttelsen af vore sundhedsressourcer.

Kilder / Referencer

Kliniske eksempler på telemonitorering

arrow

Her er to eksempler på klinisk anvendelse af telemonitorering

Case: Telemonitorering under graviditet

Graviditet ikke er en sygdom, men kræver i forbindelse med visse komplikationer en tættere overvågning for nogle kvinder. Tilstande som svangerskabsforgiftning eller tidlig vandafgang kræver overvågning for at sikre både moderens og barnets velbefindende. I Danmark er der implementeret telemonitorering ved brug af CTG-udstyr til at spore disse komplikationer, hvilket sikrer overvågning af moderens og fosterets helbredstilstand. Dette system muliggør tidlig opsporing af potentielle problemer, som hjælper til hurtig indgriben.

En yderligere fordel er, at telemonitorering giver disse kvinder mulighed for at blive i eget hjem i modsætning til at blive indlagt, og alligevel modtage nødvendig støtte. Man erkender dermed den sårbarhed, der er forbundet med graviditet. Løsningen er således designet på en måde, så den indsamlede data er afskærmet fra patienten og kun er tilgængelig for sundhedspersonale.

Under udvikling og implementering af teleovervågningsudstyr, er det afgørende at tage højde for patientgruppens specifikke forhold og karakteristika, såsom sårbarhed.

Case: TeleCOPD-programmet i Danmark

Telemonitorering er blevet mere og mere udbredt som et styringsværktøj for stabile patienter med kroniske sygdomme som KOL, hjertesvigt og diabetes. Denne tendens afspejler fordelene ved teleovervågning til at håndtere disse kroniske forhold.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en af de primære årsager til sygelighed og dødelighed på verdensplan, hvilket har en betydelig økonomisk og samfundsmæssig belastning. I takt med at antallet af patienter med KOL fortsætter med at stige, har sundhedsudbydere forsøgt at afbøde presset på sundhedsvæsnet gennem integration af telemonitorering i håndteringen af KOL.

I Danmark står TeleCOPD-programmet som et nationalt initiativ for telemonitorering af patienter med KOL. Deltagerne modtager en telemedicinsk udstyrspakke, som inkluderer en eletronisk tablet til at kommunikere med sundhedspersonale og besvare undersøgelser (PRO-data) og enheder til overvågning af puls- og iltmætningsniveauer. Denne pakke giver ikke kun patienterne mulighed for selv at håndtere deres tilstand, men også specialuddannede KOL-sygeplejersker får mulighed for at overvåge sundhedsdata. I tilfælde af forværring, kan  sundhedsfaglige gribe præventivt ind for at forhindre en akut situation.

Telemedicin: Kliniske og kommunikationsmæssige udfordringer

arrow

 

Telemedicin er, på trods af dens potentielle fordele og voksende implementering, ikke foruden udfordringer. De iboende begrænsninger af telemedicin kan øge risikoen for fejldiagnosticering. Klinikere er ofte afhængige af fysiske undersøgelser og ikke-verbale signaler, som kan være subtile eller fraværende i virtuelle omgivelser, hvilket fører til potentielle fejldiagnoser. For at minimere denne risiko under implementeringen kan det være nødvendigt at etablere strenge protokoller og retningslinjer for telekonsultationer med klare indikationer for, hvornår personlige besøg er nødvendige.

Begrænset omfang for kliniske undersøgelser i implementering

Den manglende evne til at gennemføre omfattende kliniske undersøgelser via telemedicin skal tages i betragtning ved implementeringen. For at imødegå dette, skal visse tilstande muligvis øremærkes som ikke egnede til telemedicin eller kan kræve en hybridmodel, hvor fysiske undersøgelser kombineres med fjernkonsultationer. Et eksempel er at en lokal sygeplejerske besøger borgeren og faciliterer mødet, dvs. er tilstede under en videokonsultation med en læge.

Indvirkning på borger-leverandør relationer

Implementering af telemedicin kan påvirke forholdet mellem borger og udbyder. I et virtuelt miljø kan det vise sig udfordrende at skabe en lige så stærk relation som ved konsultationer der foregår ansigt-til-ansigt. Ikke-verbale signaler som betyder noget i kommunikationen, kan være sværere at gennemskue, hvilket påvirker kvaliteten af interaktion. Dette modul kan give indsigt i, hvordan sundhedsudbydere kan styrke deres virtuelle kommunikationsevner og opretholde en stærk terapeutisk alliance.

Udfordringer ved teknologitilpasning

Tilpasning til den teknologi, der bruges ved telemedicin, kan være udfordrende for både borgere og udbydere. Der skal tages særlige hensyn under implementeringen af demografiske forhold såsom ældre eller dem, der er mindre teknologisk parate. Det er afgørende, at brugerne tilbydes tilstrækkelig træning og softwaren er brugervenlig. Derudover kan selv teknologikyndige brugere stå over for tekniske problemer, så derfor er der også behov for et robust teknisk supportsystem under implementeringsfasen.

Afslutningsvis kræver de udfordringer, som telemedicin udgør, nøje overvejelser under implementeringen. At løse disse problemer vil sikre, at telemedicin leverer sikker, effektiv og borgerorienteret pleje, der opfylder sit potentiale i det moderne digitale sundhedssystem.

Kilder / Referencer