Motivation af sundhedspersonalet

Hvordan digital teknologi påvirker motivationen og basale psykologiske behov

arrow

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan digital teknologi påvirker sundhedspersonalets fire grundlæggende psykologiske behov og deres motivation for at tage del i den digitale transformation.

Når digitalisering bliver en del af en arbejdsgang, kan det have både positiv og negativ indflydelse på medarbejdernes motivation og engagement. Som leder kan du hjælpe sundhedspersonalet med at tilpasse sig de nye måder at arbejde på. At forstå de faktorer, der driver motivationen, kan give viden og værktøjer til at hjælpe sundhedspersonalet i mødet med den digitale transformation.

Den digitale transformation handler ikke kun om, at medarbejderne tilegner sig nye kompetencer, men også om et skift i, hvordan den enkelte medarbejder opfatter sin faglige identitet og hvad der støtter dem i deres arbejde. Når man skal arbejde på en ny måde og med ny, ukendt digital teknologi og måske agere på en ny måde overfor borgeren, er der faktorer i spil, som kan presse sygeplejersken eller lægen i deres selvbillede som professionel.

Flere undersøgelser fremhæver medarbejdernes forhold til digitalisering som vigtig for styringen af digitalisering. Det drejer sig blandt andet om medarbejdernes digitale kompetencer og holdning, samt opgavernes karakter og medarbejderinddragelse i udviklingsprocessen.

Hvad er motivation?

At være motiveret betyder at blive bevæget til at gøre noget. Vi kan dog skelne mellem forskellige typer af motivation baseret på de forskellige årsager eller mål, der giver anledning til en handling. En foreslået skelnen mellem motivation er mellem ydre og indre motivation.

 • Ydre motivation refererer til motivation ved ydre belønninger eller straffe, enten abstrakt eller konkret.
 • Indre motivation refererer til at gøre noget, fordi det i sagens natur er interessant eller behageligt. Du kan beskrive denne type motivation som drevet af et ønske og en interesse for selve opgaven.

Vi vil fokusere på indre motivation, da denne type motivation har vist sig at have en særlig betydning.

Forskning har vist, at der er 4 generelle faktorer, der påvirker den indre opgavemotivation. Det er grundlæggende psykologiske behov, som vi alle deler i et eller andet omfang. Princippet er, at jo mere du tilgodeser dine medarbejderes 4 basale psykologiske behov på arbejdspladsen, jo mere vil deres indre motivation blive påvirket i positiv retning.

Omvendt, vil ændringer i arbejdet, i organisationen eller i de teknologiske løsninger, der påvirker dine medarbejderes psykologiske behov negativt, også påvirke deres motivation negativt.

Kilder/referencer

 • Deci & Ryan (2000), Tønnesvang (2012), Raven (2018) & HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark, Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological Bulletin, 140(4), 980–1008.

De 4 grundlæggende psykologiske behov

I det følgende vil vi beskrive hvert af de 4 basale psykologiske behov, hvordan de kan blive påvirket af digitalisering, og hvordan du – som leder – bedst fremmer dine medarbejderes psykologiske behov i den digitale transformation for at påvirke deres indre motivation i en positiv retning.

De 4 grundlæggende psykologiske behov er:

The 4 basic psychological needs are:

 • Autonomi
 • Mening
 • Tilhør
 • Mestring

1. Autonomi

arrow

Hvad er autonomi?

Autonomi handler om at have selvbestemmelse og mulighed for at træffe egne beslutninger i forhold til dit arbejde. I bund og grund handler det om, at du er herre over dit eget arbejde, og at du har indflydelse på de vigtige beslutninger, der vedrører dit arbejde. På et psykologisk plan handler autonomi om at føle sig forstået, anerkendt og respekteret for sin professionalisme og selvstændighed.

Hvordan påvirkes vores oplevelse af autonomi af digitalisering?

Medarbejderens oplevelse af autonomi kan blive påvirket, hvis medarbejderen ikke er tryg ved den nye teknologi og ikke føler sig tryg ved at bruge den. Brug af ny teknologi kan give en følelse af uforudsigelighed og tab af kontrol, hvis man som medarbejder ikke føler, at man har styr på de tekniske aspekter, eller hvis der opstår tekniske problemer, man ikke kan løse. Uforudsigelighed har direkte indflydelse på medarbejderens oplevelse af at have kontrol og autonomi over egen arbejdssituation. Autonomi kan også blive påvirket, hvis medarbejderen ikke føler sig involveret og konsulteret i introduktionen af ny teknologi.

Omvendt; hvis medarbejderen føler sig godt rustet til at bruge den nye teknologi og forstår baggrunden for den nye måde at arbejde på, er der sandsynlighed for, at medarbejderen vil bevare sin oplevelse af autonomi.

Kilder/referencer

 • Deci & Ryan (2000), Tønnesvang (2012), Raven (2018) & HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark

Hvordan man fremmer oplevelsen af autonomi i den digitale transformation

Tag medarbejderens vinkel og lyt til medarbejderne. Se og anerkend deres følelser og oplevelser.

Giv klare begrundelser for beslutninger, f.eks. ændringer i arbejdsgange eller prioriteringer, give medarbejderne relevante valg, informere om konteksten og overordnede beslutninger mv.

Undgå mikrostyring, det vil sige lad være med at kontrollere medarbejdere eller at blande sig i detaljer om hvordan de løser opgaven.

2. Mening

arrow

Hvad er mening?

Mening er relateret til at have en meningsfuld retning med det, du gør. At du har et formål med dit arbejde og kan gøre en forskel med dit arbejde. At kunne gøre godt for andre eller samfundet er typisk det, der er meningsfuldt for offentligt ansatte.

Hvordan påvirkes vores meningsoplevelse af digitalisering?

Hvis du ikke forstår rationalet og baggrunden for beslutningerne bag indførelse af ny teknologi og digitalisering eller føler du dig ikke tilstrækkelig informeret om, hvad formålet og ambitionerne med nye digitale løsninger er, kan det påvirke dit oplevede meningsniveau negativt.

Oplevelsen af mening kan også blive negativt påvirket, hvis digitaliseringen medfører ændringer i medarbejdernes forhold til borgerne og griber ind i deres mulighed for at skabe fleksible løsninger i deres arbejde med borgere. Altså hvis teknologien opleves som en hindring for at hjælpe borgeren. Hvis medarbejderen oplever digitalisering som en effektiviseringsøvelse, hvor det handler om at se flere borgere  på kortere tid. Det modsatte kan dog også være tilfældet; at digital teknologi giver øget fleksibilitet og mulighed for tilpasning i forhold til borgere, hvilket kan øge oplevelsen af mening. Det centrale er, om den nye teknologi understøtter medarbejderens oplevelse af at kunne bruge sin ekspertise og gøre en forskel for borgeren. Eller gør digitaliseringen kontakten til borgerne sværere og bliver en hæmsko?

Kilder/referencer

 • Deci & Ryan (2000), Tønnesvang (2012), Raven (2018) & HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark

Sådan fremmer du oplevelsen af mening i den digitale transformation

Fremhæv, hvordan digital teknologi understøtter fagligheden og giver medarbejderen mulighed for at imødekomme borgerens forskelligartede krav og behov.

Forklar tydeligt baggrunden og formålet med de nye digitale arbejdsmetoder.

Tydeliggøre, hvordan de nye digitale løsninger gavner borgeren og giver værdi i behandlingen.

Forbind digitaliseringens ”store hvorfor” til opgaverne i hverdagen. Gør det synligt, hvordan den enkelte indsats bidrager til det større billede og jeres formål som en afdeling.

Vær som leder endnu mere klar og omhyggelig i din kommunikation til medarbejderne, både i forklaringer på, hvorfor du gør det, du gør, og hvordan den digitale dagsorden hænger sammen med strategierne og de store dagsordener.

3. Tilhør

arrow

Hvad er relationer?

Det handler om at være i et meningsfuldt fællesskab, hvor man sammen med andre stræber efter at nå fælles mål, og hvor man oplever støtte. Det handler om at have en følelse af at være “vi” og at høre til på arbejdspladsen – fagligt og socialt.

Hvordan påvirkes vores oplevelse af relationer ved digitalisering?

Muliggør de nye digitale løsninger samarbejde og at være en del af et fællesskab af kolleger? Eller gør de nye digitale løsninger det svært at bevare et godt forhold til kolleger og borgere (patienter)?

Kvaliteten af de relationer, folk har på arbejdspladsen, er vigtig for, hvordan de kommer igennem forandringer, såsom indførelse af nye måder at arbejde på og tilvænning til nye digitale løsninger. Det betyder, at hvis arbejdspladsen allerede har en kultur med fokus på kollegafællesskab, hjælpsomhed og psykisk tryghed, er det sandsynligt, at det vil fremme en god forandringsproces. Omvendt, hvis du som medarbejder sidder alene og føler, at du skal håndtere den nye digitale løsning alene, eller med afgrænsede muligheder for at få hjælp fra kollegaer, vil det påvirke motivationen negativt. Misforståelser kan opstå i virtuelle omgivelser, som påvirker relationer negativt.

Kilder/referencer

 • Deci & Ryan (2000), Tønnesvang (2012), Raven (2018) & HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark

Hvordan man fremmer oplevelsen af relationer i den digitale transformation

 • Skab processer og strukturer, der gør det nemt at dele erfaringer og viden med de nye digitale arbejdsmetoder. Det kan også være igangsættelse af kollegial feedback i grupper om de nye måder at arbejde på.
 • Peer-to-peer træning i den nye teknologi og relaterede arbejdsgange.
 • Giv anerkendelse og positiv feedback til dem, der holder ud og lykkes med at arbejde med de nye digitale løsninger.
 • Skab følelsen af at løfte som et team og undgå gensidig konkurrence mellem medarbejderne ved at være klar over opgaver og roller.
 • Definer og kortlæg de nye digitale opgaver og arbejdsgange i et teamsamarbejde – gerne i en opstartsfase.

4. Mestring

arrow

Hvad er mestring?

Det handler om evnen til at udrette noget og at bruge dig selv og dine kompetencer. Så du føler, du kan gennemføre det, du skal, og at du føler dig kvalificeret og kompetent til at udføre dit arbejde. Så du bruger dine styrker og kan udvikle dig i dit arbejde.

Hvordan påvirkes vores oplevelse af mestring af digitalisering?

Nogle medarbejdere kan opleve større effektivitet i opgaveløsningen ved brug af nye digitale løsninger, mens andre oplever det modsatte.

Når du skal løse nye opgaver eller dine arbejdsgange ændrer sig, kan du opleve, at det er svært at klare de nye måder. For de fleste professionelle kræver løsning af opgaver stort set nye kompetencer. Hvis de opgaver, man normalt løser, ikke længere kan løses på den måde, man er vant til, kan det give frustrationer, fordi man ved, man kan klare opgaverne, men de nye rammer og teknologi står i vejen.

På den ene side handler coping om at tilegne sig tekniske kompetencer til at håndtere nye digitale løsninger. På den anden side handler det om at håndtere den ændrede relation mellem den sundhedsfaglige og borgeren, der opstår ved digitale møder og kommunikation i stedet for fysisk kontakt. Det fysiske møde er rig på uformel og indirekte information, som kan være svær at opfatte digitalt, hvilket igen kan give indtryk af, at du ikke er kompetent, eller arbejde bliver af en dårligere kvalitet.

Stigningen i virtuelt arbejde kan derfor påvirke vores oplevelse af mestring. Det kan være psykisk krævende at arbejde virtuelt og pludselig kan du opleve, at du ikke føler dig så professionel, som du plejer.

Kilder/referencer

 • Deci & Ryan (2000), Tønnesvang (2012), Raven (2018) & HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark

Hvordan fremmer man oplevelsen af mestring i den digitale transformation?

Strukturér arbejdet, så krav matcher kompetencer, og sørg samtidig for, at arbejdet og opgaverne er udfordrende nok.

Anerkend medarbejderinitiativer og forslag til nye måder at gøre tingene på, så medarbejdernes ideer bringes i spil.

Anerkend de resultater, som medarbejderne skaber under de nye forhold, gerne ved at give konkret feedback på den løste opgave.

Sørg for, at medarbejderen kender sin nye handlefrihed og kravene til de nye digitale måder at arbejde på.

Sikr god træning og kompetenceudvikling, så medarbejderne føler sig forberedte på de nye krav.

Stil åbne, spændende spørgsmål om, hvordan tilpasningen går og inviter medarbejderne til at komme med idéer til løsningsforslag.

1:1 samtaler med medarbejdere og individuel dialog og støtte til dem, der har brug for det.

Fjern de forhindringer, der står i vejen for, at medarbejderne kan løse deres opgaver effektivt.

Spørgsmål til refleksion

 • Hvordan påvirker nye digitale teknologier din motivation og motivationen hos dine kolleger?
 • Ser du på alle rådene i de blå bokse, hvilke råd anser du for mest nyttige til at fremme motivationen hos dig selv og dine kolleger i den digitale transformation.