5 ključnih elementov ujemanja

Zakaj je ujemanje med državljanom in tehnologijo pomembno? Okvir za ocenjevanje

arrow

Ko vrednotite ustrezne tehnologije za državljane, morate upoštevati več vidikov državljanovih (pacientovih) okoliščin: tehnologija; stopnja vašega in državljanovega poznavanja tehnologij na splošno in specifične tehnologije, ki jo vrednotite; kako lahko tehnologija vpliva na njihovo zdravljenje in vaš delovni proces v vlogi zdravstvenega delavca?

Te premisleke lahko povzamemo s petimi glavnimi elementi, ki jih je treba upoštevati, preden z državljanom uporabite določeno tehnologijo. Državljan in tehnologija se morata čim bolj ujemati v vseh petih elementih. Naštejmo vseh pet elementov:

 1. Znanje, viri in omejitve državljana
 2. V kakšnih fizičnih okoljih mora tehnologija delovati?
 3. Možnosti in omejitve tehnologije
 4. Strokovni namen tehnologije
 5. Vpliv tehnologije na spremembe vsakodnevnih delovnih postopkov in nalog

V naslednjih poglavjih tega tematskega sklopa bodo posamezni elementi opisani podrobneje.

Vir/Reference

1: Znanje, viri in omejitve državljana

arrow

Pri izbiri ustrezne tehnologije vedno pomislite na raven digitalne pismenosti državljana in jo preizkusite. Morda boste presenečeni nad ravnijo njihovega znanja.

Znanje, viri in omejitve državljanov

Za preučitev virov in omejitev se uporablja več metod, odvisnih od zdravstvenih ukrepov, ki jih preučujete. V večini primerov boste uporabili kombinacijo:

 • opazovanja,
 • vprašanj – strukturiranih po zaporedju ali polstrukturiranih,

strokovnih raziskav in preizkusov.

Raziščite: Kakšna je vrednost tehnologije?

Kaj bodo državljani (pacienti) pridobili z uporabo tehnologije? Državljane (paciente) povprašajte o možnostih in omejitvah tehnologije. Odkrijte, kaj jim je pomembno:

 • Neposredno jih vprašajte: Kaj vam je pomembno?
 • Poskusite ugotoviti, kako potekajo srečanja državljanov (pacientov) z zdravstvenim sistemom.
 • Razmislite, na katerih področjih bi lahko z uvedbo tehnologije koristili državljanom.
 • Pogovorite se o tem, ali bi bila vključitev tehnologije koristna.

Source / References

Orodja

Naslednja orodja vas lahko vodijo, ko odkrivate, kaj je državljanom pomembno, kakšne so njihove izkušnje z zdravstvenim sistemom in kaj bi jim bilo koristno. Kliknite na posamezna orodja, o katerih želite izvedeti več.

PDF:

Vprašanja za razmislek

 • Kako pomembno je oceniti raven digitalne pismenosti državljanov (pacientov), preden jim izberemo ustrezno tehnologijo? Zakaj?
 • Katere metode je mogoče uporabiti za preučevanje znanja, virov in omejitev državljanov (pacientov), ko gre za zdravstvene intervencije?
 • Kako lahko srečanja državljanov (pacientov) z zdravstvenim sistemom zagotovijo dragocen vpogled v njihove potrebe in prednostne naloge?
 • Na kakšen način lahko uvedba in uporaba tehnologije koristita državljanom (pacientom) v okviru zdravstva? Katere so morebitne pomanjkljivosti?
 • Zakaj je pomembno, da je uporaba tehnologije usklajena s tem, kar se državljanom (pacientom) zdi pomembno zanje?

2: V kakšnih fizičnih okoljih mora tehnologija delovati?

arrow

Uporaba tehnologije za spremljanje stanja pacientov v domačem okolju zahteva dostop do interneta in digitalne naprave. Nekatere tehnološke naprave za svoje delovanje zahtevajo posebno fizično okolje. Prav tako je pomembno upoštevati fizično okolje, v katerem živi državljan. Najprej preverite enostavne in praktične pogoje.

Raziskovanje fizičnega okolja državljana

Pregled fizičnega okolja državljana je odvisen od tega, ali imate kot zdravstveni delavec dostop do državljanovega (pacientovega) doma (ali drugega okolja, kjer bo tehnologija uporabljena). Informacije lahko pridobite na naslednja načina:

 • Opazovanje na domu – če je mogoče
 • Vprašanja in informacije sorodnikov

Pomembno je, da ste pozorni na posebne fizične zahteve tehnologije, ki jo nameravate uporabiti s svojim pacientom, in jih primerjate s fizičnim okoljem v pacientovem domu. Če se ne ujemajo, preverite, ali je mogoče fizično okolje spremeniti, da bodo zahteve izpolnjene, ali pa razmislite o drugi napravi.

Film o dilemi: Kako oceniti, ali je spremljanje stanja v domačem okolju najboljša rešitev?

Ta primer obravnava vrednotenje vprašanja, ali je spremljanje stanja pacienta v domačem okolju najboljša rešitev, in izzive, na katere lahko naletite ob njegovi vpeljavi.

Če želite izvedeti več o tej temi, si oglejte film o dilemi.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

 • Katere so bistvene fizične okoliščine, ki so potrebne za učinkovito delovanje tehnologije, zlasti pri spremljanju zdravstvenega stanja na domu?
 • Na kakšen način lahko opazovanje domačega okolja državljana zagotovi dragocen vpogled v njegovo primernost za spremljanje zdravstvenega stanja na domu ali drugo tehnologijo?
 • Katere metode bi uporabili za ovrednotenje fizičnega okolja državljana oziroma pacienta? Utemeljite svoj odgovor.
 • Kako lahko fizično okolje predstavlja izziv pri uvajanju tehnologije?
 • Kako bi se spopadli s temi morebitnimi izzivi?

Orodja

Ko začnete pogovor z državljanom o njihovem fizičnem okolju, vam lahko pomagajo ali vas vodijo orodja v nadaljevanju. Kliknite na posamezna orodja, o katerih želite izvedeti več.

3: Možnosti in omejitve tehnologije

arrow

Kakšne so možnosti in omejitve tehnologije, o kateri razmišljate, in kako jih ovrednotite?

Da bi ugotovili možnosti in omejitve določene tehnologije za določenega državljana, se morate seznaniti s specifikacijami tehnologije.

To zahteva:

 • da ste tehnologijo preizkusili, po možnosti na lastnem telesu (če je mogoče),
 • da ste tehnologijo uporabljali sami ali skupaj s sodelavci,
 • da ste preučili, kaj tehnologija zahteva od državljana (fizične, kognitivne, psihološke, motivacijske in druge zahteve) in njegovo fizično okolje,
 • da ste upoštevali svoje ovire pri uvajanju tehnologije.

Ko se seznanite s tehnologijo, lahko bolje ovrednotite možnosti in omejitve tehnologije in jih primerjate s potrebami državljana ter tako zagotovite, da ste izbrali najbolj ustrezno možnost. Pri usmerjanju državljanov pri uporabi določene tehnologije je pomembno tudi poznavanje njenih možnosti in omejitev.

NAMIG: Pri predstavitvi tehnologije uporabite osebni pristop ter upoštevajte smernice in namige, prilagojene državljanovim okoliščinam in potrebam.

Vir/Reference

Questions for reflection

 • In your work, how (if that is the case for you) are you expected to familiarize yourself with new technology?
  E.g. through meetings, structured learning etc.
 • Are you satisfied with this method?
 • What are ways to familiarize yourself with technology used in your work?
 • How can you effectively assess the options and limitations of a technology in order to make informed decisions?
 • When considering a specific technology, what aspects related to the citizen need to be considered, such as physical, cognitive, psychological, and motivational factors?
 • Which aspects related to you and your workplace need to be considered?

Orodja

Naslednja orodja so vam lahko v navdih pri dialogu z državljani in njihovimi sorodniki ter pri spoznavanju, kaj jim koristi in kaj ne. To vam lahko pomaga pri odkrivanju možnosti tehnologije in njenih omejitev. Orodja lahko služijo tudi kot izhodišče za razmislek in razpravo na delovnem mestu o tem, kako se seznanjate z novo tehnologijo in kako pristopate k njej.

Vodič za sestanke za pogovor o temi

4: Strokovni namen tehnologije

arrow

Kakšen namen ima tehnologija? Pomembno je pojasniti, zakaj je treba uporabiti tehnologijo, ter utemeljiti njen namen. Še posebej pomembno je, da to pojasnimo državljanu.

Strokovni namen tehnologije

Pomembno je, da državljane že na začetku postopka vrednotenja vključite v razmislek o uporabi tehnologije. To je pomemben dejavnik pri motivaciji državljanov, saj jim zagotovite samostojnost pri njihovem zdravljenju in poskrbite, da tehnologija ustreza državljanovim potrebam in pričakovanjem. Pomembno je uskladiti pričakovanja vseh deležnikov. Če namen tehnologije ne ustreza državljanovim potrebam in pričakovanjem, razmislite, ali lahko to dosežete z dialogom ali drugo rešitvijo. Da bi opredelil strokovni namen vpeljave tehnologije za državljane, je treba razmisliti o naslednjih vprašanjih:

 • Ali tehnologija nadomešča in/ali dopolnjuje prejšnje storitve?
 • Kaj državljan pridobi z uporabo tehnologije?
 • Kaj ima od uporabe tehnologije zdravstveni delavec?
 • Je mogoče z uporabo tehnologije doseči druge koristi?

Z radovednostjo raziščite potrebe, izkušnje in pričakovanja državljanov ter vzpostavite dialog o tem, kako bo tehnologija ustrezala tem zahtevam.

Source / References

Vprašanja za razmislek

 • Zakaj je pri uvedbi tehnologije za državljane pomembno, da jih v postopek vrednotenja vključimo že na začetku in upoštevamo njihova stališča?
 • Ali poleg neposrednih koristi za državljane in zdravstvene delavce obstajajo še kakšne druge potencialne prednosti ali pozitivni rezultati, ki jih je mogoče doseči z uvedbo tehnologije?
 • Kako državljanom (pacientom) razložiti tehnologijo in njen namen?
 • Kako pojasnila strokovnega namena uvedbe tehnologije pomagajo pri uskladitvi ciljev in pričakovanj državljanov ter zdravstvenih delavcev?
 • Na kakšne izzive lahko naletite, ko državljanom razlagate tehnologijo in njen namen?

Orodja

Pri razmisleku o strokovnem namenu tehnologije in vključevanju državljanov v ta proces vam lahko pomagajo naslednja orodja. Kliknite na posamezna orodja, o katerih želite izvedeti več.

Vodič za sestanke za pogovor o temi

5: Kako tehnologija spreminja vsakodnevne delovne postopke in opravila

arrow

Tehnologija spreminja način dela, miselnost in delovno kulturo. Da bi tehnologijo resnično sprejeli za svojo, upoštevajte naslednje dejavnike.

 

Če želite v celoti izkoristiti prednosti tehnologije, morate najprej razjasniti, kateri obstoječi delovni postopki in naloge se spreminjajo in na kakšen način. Pri tem lahko uporabite:

 • opise stanja pred in po uvedbi tehnologije, npr. diagrame poteka, ki zagotavljajo vizualni pregled nad delovnimi psotopki pred uvedbo tehnologije in po njej;
 • opise vlog in nalog zaposlenih, ki morajo uporabljati novo tehnologijo (kdo je odgovoren za preverjanje, usposabljanje, vzdrževanje, podporo itd.); tovrstne preglede spreminjajočih se delovnih postopkov in nalog mora voditi vodilni delavec v zdravstvu ali druga oseba na podobnem položaju.

Uvedba nove tehnologije je kompleksen proces, ki ga lahko spremljata tako veselje kot razočaranje. V tematskem sklopu 1 si oglejte poglavje Trajnostna uvedba, kjer lahko preberete več o dejavnikih, ki spodbujajo ali ovirajo trajnostno vpeljavo nove tehnologije.

Film o dilemi: Ravnovesje med tehnologijo in ljudmi

Ta primer obravnava ravnovesje med tehnologijo in ljudmi ter različne poglede na uporabo tehnologije v zdravstvu.

Če želite izvedeti več o tej temi, si oglejte film o dilemi.

Navodila za srečanje za razmislek

Namen orodja je, da vam kot ekipi pomaga razmisliti o prednostih in slabostih uvedbe ter dnevne uporabe digitalnih tehnologij.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek 

 • Ste zaradi tehnologije doživeli kakšne spremembe v načinu dela? Če je le mogoče, uporabite konkretne primere.
 • Se lahko domislite načinov, kako bo tehnologija način vašega dela spremenila v prihodnosti?
 • Zakaj je pomembno, da jasno opredelimo in predstavimo določene delovne postopke in naloge, ki jih bo uvedba tehnologije spremenila? Razmislite o tem, kakšne prednosti prinaša razjasnitev teh informacij.
 • Kako poznavanje tehnologije prispeva k čim boljšemu izkoristku njenih prednosti? Sami ali skupaj s sodelavci razmislite o prednostih osebnega preizkušanja tehnologij in njene praktične uporabe.
 • Na kakšen način lahko razumevanje zahtev tehnologije do državljanov (fizične, kognitivne, psihološke in motivacijske ter druge zahteve) izboljša postopek uvedbe?

Orodja

Naslednja orodja vam lahko pomagajo pri spoznavanju in razmišljanju o tem, kako tehnologija spreminja delovne postopke in vsakodnevne naloge za vas in/ali vašo ekipo.

 

Primeri: Emilija in Janez

arrow

V nadaljevanju predstavljamo dva primera, s katerima lahko vadite in uporabite novo znanje pri izbiri ustrezne tehnologije za državljane. Preberite pacientov profil in scenarij ter odgovorite na vprašanja za samostojni ali skupinski razmislek, ki lahko sproži razpravo in razmišljanje.

Primer 1: Aplikacija za spremljanje ravni glukoze

Profil pacienta

Emilija Horvat (68 let) je upokojena učiteljica, ki živi sama v predmestju. Diagnosticirali so ji sladkorno bolezen, zato mora redno spremljati raven sladkorja v krvi. Emilija nima veliko izkušenj s tehnologijo in za svoje zdravje raje skrbi na bolj tradicionalne načine.

Scenarij

Emilijin ponudnik zdravstvenih storitev priporoča uporabo aplikacije za spremljanje ravni glukoze, kar bi ji pomagalo bolj učinkovito spremljati raven sladkorja v krvi. Z aplikacijo lahko pacienti vnesejo vrednosti glukoze v krvi, prejemajo opomnike za zdravila in preglede ter dostopajo do izobraževalnih vsebin o upravljanju sladkorne bolezni.

Opomba: Ta primer kaže, kako pomembno je pri uvajanju zdravstvene tehnologije razumeti individualne značilnosti, želje in omejitve pacientov. Vprašanja za razmislek so osredotočena na vrednotenje pacientovih potreb, iskanje odgovorov na morebitne izzive ter zagotavljanje, da tehnologija nudi, kar jim je pomembno, s čimer omogoča uspešno uvedbo.

Primer 2: Pametni merilnik krvnega tlaka

Profil pacienta

Janez Kovačič (45 let) je gradbeni delavec z aktivnim življenjskim slogom. Pred kratkim so mu diagnosticirali hipertenzijo (visok krvni tlak), tako da mora redno spremljati svoj krvni tlak. Janez se spozna na tehnologijo in uporablja različne mobilne aplikacije, da spremlja svojo telesno pripravljenost in zdravje.

Scenarij

Ponudnik zdravstvenih storitev je Janezu priporočil uporabo pametnega merilnika krvnega tlaka za priročno spremljanje krvnega tlaka v domačem okolju. Pametni merilnik krvnega tlaka se prek mobilne aplikacije poveže z njegovim pametnim telefonom in v realnem času odčitava vrednosti, spremlja trende ter pripravlja podrobna poročila.

Opomba: Ta primer poudarja, kako pomembno je pri izbiri najprimernejše zdravstvene tehnologije upoštevati pacientovo tehnološko znanje, življenjski slog in želje. Vprašanja za razmislek so osredotočena na prilagajanje tehnologije potrebam pacienta, zagotavljanje brezhibne uporabe v njegovem dnevnem življenju in odpravljanje morebitnih ovir za uspešno sprejetje in uporabo.

Vprašanja za razmislek Emily

 • Kako bi pred uvedbo aplikacije za spremljanje glukoze ovrednotili Emilijino raven digitalne pismenosti? Kateri dejavniki lahko kažejo na raven kompetence?
 • S katerimi metodami lahko ugotovimo Emilijino znanje, razpoložljive vire in omejitve, ko gre za zdravljenje sladkorne bolezni?
 • Ali glede na njene želje in poznavanje tehnologije pričakujete kakšne izzive, ko boste Emiliji predstavili aplikacijo za spremljanje glukoze? Kako bi lahko rešili te izzive?
 • Kakšne koristi bi lahko imela Emilija od aplikacije za spremljanje ravni glukoze? Kako bi lahko aplikacija izboljšala zdravljenje njene sladkorne bolezni?
 • Kako bi lahko Emilijo povprašali po tem, kaj ji je pomembno in kaj jo skrbi glede uporabe tehnologije za zdravljenje sladkorne bolezni?
 • Kakšen vpogled bi bilo mogoče pridobiti z razumevanjem Emilijinih preteklih srečanj z zdravstvenim sistemom in njenih izkušenj z zdravljenjem sladkorne bolezni?
 • Na kakšen način bi lahko aplikacija za spremljanje ravni glukoze Emiliji pomagala pri učinkovitem obvladovanju sladkorne bolezni? Kako bi lahko upoštevala njene individualne potrebe?
 • Z Emilijo se pogovorite o tem, ali bi ji uporaba aplikacije koristila. Kako bi pristopili k temu pogovoru in upoštevali njeno stališče?
 • Kako bi lahko naslovili Emilijin odpor ali nepripravljenost na uporabo aplikacije? Katere strategije bi lahko uporabili, da bi jo pomirili in izboljšali njeno zaupanje v tehnologijo?

Vprašanja za razmislek John

 • Kako lahko Janezovo poznavanje tehnologije pozitivno vpliva na njegovo uporabo pametnega merilnika krvnega tlaka?
 • Na kakšne načine lahko njegov poklic (gradbenik) in aktivni življenjski slog vplivata na izbiro in možnosti pametnega merilnika krvnega tlaka?
 • Kako lahko Janezovo poznavanje mobilnih aplikacij in tehnologij vpliva na to, s kakšnim veseljem in kako redno bo meril svoj krvni tlak?
 • Katere posebne koristi bi lahko Janezu prinesla uporaba pametnega merilnika krvnega tlaka? Kako bi lahko izboljšala obvladovanje krvnega tlaka v primerjavi s tradicionalnimi metodami spremljanja krvnega tlaka?
 • Kako se lahko neposredno pozanimate o Janezovih pričakovanjih in željah glede uporabe tehnologije za obvladovanje hipertenzije?
 • Kako lahko poznavanje Janezove dnevne rutine, zahtev delovnega mesta in fizične aktivnosti vpliva na integracijo in uporabnost pametnega merilnika krvnega tlaka?
 • Z Janezom se pogovorite o potencialnih prednostih uporabe pametnega merilnika krvnega tlaka v njegovem primeru. Kako bi poudarili njegov pomen in potencialni vpliv na izide zdravljenja?
 • Katere strategije lahko uporabite, da bi Janezu pomagali pri brezhibnem vključevanju pametnega merilnika krvnega tlaka v njegov življenjski slog in rutino?
 • Kako bi lahko odgovorili na morebitne pomisleke ali ovire, ki jih ima Janez glede uporabe pametnega merilnika krvnega tlaka? S katerimi informacijami ali usposabljanjem bi lahko omilili njegove skrbi in ga prepričali v uporabo?
 • Kako bi ovrednotili učinkovitost pametnega merilnika krvnega tlaka v Janezovem primeru? Katere kazalnike ali rezultate bi upoštevali pri oceni vpliva tehnologije na obvladovanje visokega krvnega tlaka?