Potreba po vodstvu v digitalni preobrazbi

Vodilni delavci so zelo pomembni za digitalno preobrazbo, saj predstavljajo ključ do razumevanja in motiviranja zdravstvenih delavcev.

Vodilni delavci so zelo pomembni za digitalno preobrazbo, saj predstavljajo ključ do razumevanja in motiviranja zdravstvenih delavcev.

Potreba po vodstvu v digitalni preobrazbi

arrow

Raziskava med skoraj 500 evropskimi zdravstvenimi delavci in vodilnimi delavci v zdravstvu je pokazala, da digitalna preobrazba zahteva boljše vodstvo. V nadaljevanju so opisani največji potenciali in izzivi.

Največji potenciali

Kje so največji potenciali za izboljšanje digitalnih kompetenc zdravstvenih delavcev? V projektu DELIVER v okviru programa Erasmus+ smo to vprašanje zastavili skoraj 500 zdravstvenim delavcem in vodilnim delavcem po vsej Evropi.

Njihovi odgovori kažejo, da so zelo pomembni naslednji vidiki:

Vloga vodstva in organizacije pri pojasnjevanju, zakaj je digitalna tehnologija smiselna, s čimer se spreminjata miselnost in odnos do digitalne tehnologije.

Ustvarjanje boljših pogojev za zdravstvene delavce, da se lahko seznanijo z novo tehnologijo in razmišljajo o njeni uporabi v praksi.

Največji izzivi

Raziskava DELIVER je pokazala, da poleg dostopa do dobro delujoče strojne in programske opreme/programov, ki je v nekaterih državah velika težava, med največje težave, povezane z uporabo digitalne tehnologije v klinični praksi, sodijo:

Neustrezno usposabljanje brez jasne strukture, kar je predvsem posledica pomanjkanja časa in virov. Kot je povedal eden od vodilnih delavcev: »Prehod na digitalno tehnologijo je bil do neke mere prepuščen naključju in zato ni bil vključen v programe, usposabljanje in organizacijske načrte.«

Vsesplošno negotovost glede digitalne tehnologije in sprememb, ki jih prinaša, spremljajo odpor do zamenjave fizičnih srečanj z državljani (pacienti) z digitalno tehnologijo.

Zaradi tega obstaja možnost, da številne digitalne rešitve niso v celoti izkoriščene.

Spreminjanje miselnosti in odnosa

Največji potencial za izboljšanje digitalnih kompetenc zdravstvenih delavcev je v spremembi miselnosti in odnosa do digitalne tehnologije. Spremembe morajo spodbujati tako odprtost, radovednost in pogum za preizkušanje novih rešitev ter delovnih procesov kot tudi boljše usposabljanje za uporabo obstoječih digitalnih tehnologij.

Študija poudarja tudi, da bi aktivnejši razmislek o vrednosti digitalne tehnologije in zavedanje lastnih pomanjkljivosti lahko izboljšala digitalne kompetence zdravstvenih delavcev – tako v smislu uporabe tehnologije kot tudi njene pametne uporabe.

Spremembe v miselnosti in odnosu ter izboljšano usposabljanje za uporabo digitalne tehnologije gredo z roko v roki. Eden od sodelujočih vodilnih delavcev je povedal: »Zaposleni si morajo upati stopiti v digitalno tehnologijo. Če imaš voljo in te tehnologija zanima, boš osvojil potrebne kompetence.« (vodilni delavec)

Raziskava DELIVER kaže, da morata biti ti dve tesno povezani področji odgovornosti prednostna naloga vodilnih delavcev v zdravstvu, ko gre za digitalno preobrazbo.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

 • Kaj vidite kot največje izzive, povezane z uporabo digitalne tehnologije pri svojem delu?
 • Kaj je po vašem mnenju potrebno za krepitev digitalnih kompetenc vas in vaših sodelavcev?
 • Se strinjate, da sta pozitiven odnos do digitalnih tehnologij in priložnosti za usposabljanje najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na uporabo tehnologije, ali po vašem mnenju obstajajo drugi ključni dejavniki?

Kaj smo se naučili:

Uvedba tehnologije in delo z njo zahtevata čas, vajo in spremembo miselnosti, saj morajo zdravstveni delavci osvojiti določeno raven digitalne pismenosti. Poleg tega morajo pridobljene digitalne kompetence združiti s svojim strokovnim znanjem.

Zagotavljanje podpore digitalnemu zdravstvenemu delavcu – kot vodilni delavec

arrow

Vpeljava tehnologije v zdravstvu pomeni nove zahteve do zdravstvenih delavcev. So pomemben predpogoj za uresničevanje prednosti uporabe digitalne tehnologije, kar pogosto zahteva nove kompetence in drugačno razumevanje svoje ključne naloge – tako za zdravstvene delavce kot za njihove vodje, odgovorne za vpeljavo.

Vodnik po zagotavljanju podpore vašemu digitalnemu sodelavcu

Kot vodilni delavec igrate osrednjo vlogo v digitalni preobrazbi in prevzemate odgovornost zanjo.

Če kot ogrodje uporabimo Leavittov diamant, lahko odgovornosti vodilnega delavca razdelimo na štiri področja: tehnologija, naloga, struktura in ljudje.

Tehnologija

Obstajajo naloge, ki so povezane z digitalno tehnologijo: nabava, vpeljava, vzdrževanje in posodabljanje strojne ter programske opreme.

Naloga

Gre za nalog za pregled opravil in delovnih procesov zdravstvenih delavcev, s čimer se zagotovi, da ustrezajo novim digitalnim možnostim in pričakovanjem državljana.

Struktura

Sem sodijo naloge za oblikovanje organizacijskih struktur, potrebnih za varno in učinkovito uvedbo tehnologije: struktura za podporo za informacijske in komunikacijske tehnologije, sodelovanje z učitelji in izvajalci usposabljanj ter oddelki za informacijske tehnologije, poudarek na varnosti podatkov in direktivi GDPR itd.

Ljudje

Nazadnje so tu še odgovornosti, povezane z ljudmi, kamor sodijo zdravstveni delavci in državljani (pacienti). Gre za osredotočanje na motivacijo, miselnost in odnos do digitalne tehnologije, psihološke potrebe zdravstvenih delavcev in – zelo pomembno – potrebe in pričakovanja državljanov (pacientov).

Ta tematski sklop bo predvsem osredotočen na odgovornosti, povezane z ljudmi in strukturo, manj poudarka pa bo na tehnologiji in nalogah.

Vir/Reference

 • Model Leavittovega diamanta, projekt DELIVER

Primer: Prizadevanja vodilnega delavca v zdravstvu za spodbujanje digitalizacije

arrow

V tem primeru boste spoznali vodilno delavko v zdravstvu, ki želi podpreti svoje sodelavce, da osvojijo digitalne kompetence, pri čemer se srečuje z izzivi. Primer je zamišljen kot izhodišče za razmislek o vlogi in odgovornosti vodilnih delavcev v zdravstvu, ko gre za zagotavljanje podpore zdravstvenim delavcem pri digitalni preobrazbi. Preberite primer in razmislite o tem, kako velja tudi za vas v vlogi vodilnega delavca.

Saro, vodilno delavko v živahni bolnišnici, čaka naporen dan. Sarah je osredotočena na zagotavljanje podpore zdravstvenim delavcem v svojem oddelku pri uporabi digitalnih rešitev za izboljšanje oskrbe pacientov in poenostavitev procesov. Sara se zaveda, da med zdravstvenimi delavci obstajajo vrzeli, ko gre za usposabljanje in kompetence. Zaveda se, da nekateri posamezniki niso osvojili ustreznih veščin digitalne pismenosti ali pa imajo le omejene izkušnje s tehnologijo. Sarah razume, da je premostitev teh vrzeli ključnega pomena za uspešno uvedbo tehnologije. Sara si zato želi zagotoviti usposabljanje za nova digitalna orodja, ki jih je bolnišnica ravno vpeljala. Toda kot že pogosto doslej, proračunske omejitve bolnišnice in pomanjkanje osebja predstavljajo veliko oviro. Zaveda se, da bo brez ustreznih virov zagotavljanje celovitega usposabljanja in podpore zdravstvenim delavcem težka bitka.

Sara pri svojem delu v bolnišnici med zdravstvenimi delavci odkrije, da nekateri zaposleni čutijo odpor do sprememb. Uvedba digitalnih rešitev naleti na dvome in odpor. Mnogi zaposleni so zadovoljni s tradicionalnimi metodami dela in digitalno tehnologijo vidijo kot motnjo njihovih ustaljenih rutin. Stalen izziv za Saro je tako, kako jih prepričati o prednostih novih orodij in jim pomagati, da jih vzamejo za svoje.

Sara se med svojim delom bori s pritiski, da dosega zastavljene roke in rezultate. V zdravstvu se stvari odvijajo hitro, tako da ni veliko prostora za napake ali zamude. Iskanje ravnotežja med nujnostjo uvedbe digitalnih rešitev in zagotavljanjem ustreznega usposabljanja ter podpore je za Saro zapleten izziv

Vprašanja za razmislek:

 • Ali Sarine dileme prepoznate tudi na svojem delovnem mestu?
 • V kateri vlogi se vidite kot vodilni delavec, ko gre za digitalno preobrazbo?
 • Kaj vidite kot svoje najpomembnejše odgovornosti in izzive?

Kako podpreti zdravstvene delavce pri uporabi digitalnih rešitev

arrow

V nadaljevanju so predstavljeni najboljši nasveti vodilnih delavcev v zdravstvu, učiteljev in profesorjev z univerz ter iz bolnišnic o tem, kako motivirati in zagotavljati podporo zdravstvenim delavcem pri uporabi digitalne tehnologije.

Rezultati raziskave digitalnih kompetenc med skoraj 500 zdravstvenimi delavci in menedžerji (študija DELIVER) kažejo na potrebo po spremembi miselnosti tistih, ki se ukvarjajo z digitalno transformacijo, kot tudi na potrebo po boljših pogojih za digitalno usposabljanje zdravstvenih delavcev. kompetence. Kako torej zdravstvenim menedžerjem to uspe?

Da bi nam pomagali odgovoriti na to vprašanje, smo tiste, ki so na čelu digitalne preobrazbe – zdravnike, medicinske sestre, učitelje, profesorje in druge – prosili, naj delijo svoje najboljše nasvete vodilnim delavcem v zdravstvu.

PRVI in najpomembnejši nasvet

Prvi in ​​najpomembnejši nasvet je, da je treba zagotoviti, da so zdravstveni delavci usposobljeni in imajo priložnost uporabo novih digitalnih rešitev vaditi v praksi. V številnih kliničnih okoljih to ni bila prednostna naloga, zaradi česar je bila uvedba neuspešna, digitalna tehnologija pa ni imela prave vrednosti. Kot je povedal eden od zdravstvenih delavcev, ki so sodelovali v projektu DELIVER: »Ob uvedbi nove medicinske tehnologije vedno poskrbimo, da je osebje usposobljeno za njeno uporabo. Nov način intubacije pacienta, nove vrste zdravil … Zakaj digitalne tehnologije ne uvajamo na enak način?«

ZA KATERE digitalne tehnologije izvajati usposabljanje?

Osredotočite se zgolj na tehnologijo, ki jo je mogoče uporabiti danes

Eden glavnih nasvetov je, da se zdravstvene delavce usposablja samo za digitalne tehnologije, ki jih lahko uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu. Usposabljanje za tehnologijo, ki bo vpeljana šele čez nekaj mesecev ali tednov, na splošno gledano ni uspešno.

Poskrbite, da deluje!

Če je digitalna tehnologija pomanjkljiva, ni v celoti razvita ali ni preizkušena v kliničnem okolju, obstaja velika nevarnost, da bo usposabljanje za uporabo tehnologije med zdravstvenimi delavci povzročilo še večji odpor, negativen odnos in strah pred tehnologijo. Če je mogoče, rešitev še dodatno preizkusite in razvijte ali pa pripravite koristna navodila za uporabo tehnologije.

ZAKAJ je digitalna tehnologija dobra zamisel? 

Raziskave kažejo, da zdravstvene delavce na splošno vodi »motivacija služenja javnosti«. Ta motivacija izhaja iz želje narediti nekaj dobrega za druge, kar lahko pomeni družbo kot celoto ali  posebne skupine državljanov.

Če torej želite zaposlene motivirati za uporabo digitalne tehnologije, je zelo pomembno, da se ne osredotočite le na to, KAKO naj bi zdravstveni delavci uporabljali tehnologijo, temveč tudi na ZAKAJ naj bi jo uporabljali. S poudarjanjem prednosti za državljane in zdravstvene delavce jih je mogoče motivirati, da sprejmejo spremembe, in jim vdihniti pogum, da poizkusijo nekaj novega.

Včasih koristi in vrednost za državljane zdravstvenim delavcem niso takoj očitne in jih je treba izpostaviti. Številni zdravstveni delavci se z državljani raje srečajo osebno, saj se jim zdi, da lahko tako zagotovijo kakovostnejšo storitev kot na virtualnem posvetu. Toda razmisliti je treba tudi o vprašanju, ki ga je zastavil vodja nevrologije, ki je sodeloval v našem projektu:

Ali državljan, ko sliši diagnozo, raje sedi doma v družbi svoje družine ALI je raje v bolnišnici, obkrožen s kliniki v zdravniških haljah? Samozaposleni voznik tovornjaka je zdravniku zaupal, da bi bil ob delo in hišo, če bi moral stalno obiskovati bolnišnico za redne preglede zaradi sladkorne bolezni. Zaradi tega ima raje virtualne posvete.

Glavna odgovornost vodilnega delavca ob uvedbi nove tehnologije je, da zdravstvenim delavcem pomaga razumeti vrednost tehnologije.

Prednosti tehnologije, ki jih zdravstveni delavci pogosto izpostavljajo kot posebej pomembne, so:

 • prihranek časa,
 • lažji dostop do ažurnih informacij,
 • enostavnejša izmenjava informacij,
 • hitrejša oskrba pacientov,
 • bolj prilagodljiva komunikacija, ki podpira strokovnost zdravstvenih delavcev in spodbuja priložnosti za zagotavljanje visoke strokovnosti ter kakovostnih storitev državljanom.

KAKO uporabljati tehnologijo?

Praktično usposabljanje

Vodilni delavci stalno poudarjajo pomen praktičnega usposabljanja. Čeprav je začetna predstavitev tehnologije sicer pomembna, so radovednost, razumevanje in sprejemanje tehnologije tesno povezani s praktičnim usposabljanjem. Če je le mogoče, bi usposabljanje moralo potekati v vsakdanjem kliničnem okolju zdravstvenih delavcev. Nasveti kažejo, da usposabljanje prinaša najboljše rezultate, če se izvaja tam, kjer se običajno opravlja klinično delo. Prav tako je mogoče dosežene rezultate izboljšati z vključevanjem zdravstvenih delavcev v načrtovanje praktične uporabe tehnologije. Morda bo treba uvesti različna usposabljanja za osnovne in napredne uporabnike.

Ustvarite priložnosti za vadbo uporabe tehnologij in izmenjavo izkušenj 

Ustvarite okolje brez stresa, v katerem lahko zdravstveni delavci brez skrbi naredijo napake brez posledic za državljane (paciente). Zdravstveni delavec se lahko v tem okolju igra, dela napake, pritiska gumbe, ki jih ne pozna, ter predstavi svoje izkušnje in misli. Izkušnje kažejo, da zdravstveni delavci pogosto nimajo dovolj časa za vadbo, ki bi bila potrebna, da se čutijo vešči tehnologije. Dobra zamisel je, da rezervirate eno uro na teden za usposabljanja in razmišljanje v majhnih skupinah.

KDO bi moral biti odgovoren za poučevanje/usposabljanje?

Učitelji

Poučevanje/usposabljanje zdravstvenih delavcev za uporabo nove tehnologije je mogoče organizirati na več različnih načinov. Učitelji so lahko zunanji strokovnjaki, ekipa v bolnišnici/enoti, ki je odgovorna za usposabljanje, ali lokalni napredni uporabniki, ki prevzamejo odgovornost za usposabljanje sodelavcev in širitev zgodb o uspehu. Priporočamo razmislek o kombinaciji zunanjih strokovnjakov, specializiranih za tehnologijo, in zaposlenih, ki dobro poznajo klinično prakso.

Vodilni delavec

Na splošno se udeleženci v raziskavi strinjajo, da naj vodilni delavec ne bi bil vodja projekta uvedbe digitalnih rešitev, saj naloga pogosto zahteva veliko časa, ki bi bil bolje porabljen drugje. Priporoča se, da so za uvedbo nove tehnologije in spremenjenih delovnih procesov ter aktivnosti usposabljanja odgovorni zdravstveni delavci, ki so motivirani napredni uporabniki in poznajo delovne procese v kliničnem okolju.

Vodilni delavec lahko usposabljanje za digitalno tehnologijo podpre tako, da zastavi cilje. Na primer, določi, za katere naloge bomo uporabljali digitalne rešitve, v kakšnem obsegu bomo uporabljali rešitev, kdo naj uporablja rešitev in kakšni so naši mejniki in roki?

Uspešno vpeljana digitalna rešitev je tista rešitev, ki se ji vedno znova posveča pozornost in kjer deležniki ostanejo osredotočeni in ohranijo potrpežljivost, tudi če je uvedba zahtevna in dolgotrajna.

Vodilni delavec lahko med sestanki osebja predstavi napredek, dosežen z uporabo tehnologije, povabi zdravstvene delavce, naj razmislijo o vrednosti rešitve in njeni uporabi, pohvali zaposlene, ki se trudijo, in zdravstvene delavce pomiri z zagotovili, da so napake sprejemljive.

Podpora

Uvedba je bistveno uspešnejša, če je podpora enostavno dostopna. Zaposleni morajo imeti nekoga, ki jim bo pomagal in odgovoril na vprašanja, ko se pojavijo težave pri uporabi digitalne tehnologije. Enostaven dostop do podpore, ko je potrebna, je bistvenega pomena.

Podpora oddelka za informacijske in komunikacijske tehnologije je lahko zelo koristna za splošno podporo, vendar smo največjim uspehom priča, če je na voljo podpora lokalnih naprednih uporabnikov, ki poznajo digitalne rešitve IN lokalne delovne procese. Ko v vrvežu dnevnega dela pride do težav, so ti zaposleni takoj na voljo za pomoč.

Na splošno je tesno sodelovanje med vodilnimi delavci, učitelji ter oddelkom za informacijske in komunikacijske tehnologije zelo pomembno, če želimo zagotoviti uspešno vpeljavo digitalne tehnologije.

Vir/Reference

 • Projekt DELIVER in Spoznanja iz izobraževalnega programa za upravljanje digitaliziranega zdravstvenega varstva („Ledelse i et digitaliseret sundhedsvæsen“), ki sta jih pripravila HR Ledelsesakademiet Region Syddanmark in Mreža odgovornih oseb za usposabljanje o digitalnih veščinah zdravstvenih delavcev v bolnišnicah na območju Južne Danske.