Definicije

Ko govorimo o digitalni preobrazbi, se moramo naučiti veliko novih izrazov in zdi se, da so nekateri skoraj enaki ali pa so si vsaj zelo podobni.

V vseh šestih tematskih sklopih bodo navedene definicije, s čimer zagotavljamo enako razumevanje ključnih izrazov. V nadaljevanju je kratek izbor osnovnih izrazov.

Zavedamo se, da bomo obsežnemu seznamu dodajali nove izraze, tako da vsekakor ne gre za izčrpen seznam.

Ko govorimo o digitalni preobrazbi, se moramo naučiti veliko novih izrazov in zdi se, da so nekateri skoraj enaki ali pa so si vsaj zelo podobni.

V vseh šestih tematskih sklopih bodo navedene definicije, s čimer zagotavljamo enako razumevanje ključnih izrazov. V nadaljevanju je kratek izbor osnovnih izrazov.

Zavedamo se, da bomo obsežnemu seznamu dodajali nove izraze, tako da vsekakor ne gre za izčrpen seznam.

Digitalna preobrazba

arrow

Uporaba digitalne tehnologije v organizaciji za digitalizacijo izdelkov, storitev ali poslovnih aktivnosti, ki niso v digitalni obliki. Cilj vpeljave tehnologije je zagotoviti več vrednosti z inovacijami, novostmi, izkušnjo strank ali učinkovitostjo.

Telemedicina

Telemedicina je izraz za zdravstvene storitve, zagotovljene z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki nadomeščajo fizično srečanje med državljanom in zdravstvenim delavcem, ki zagotavlja storitev. Video komunikacije so v medicinske namene prvič uporabili klinični uporabniki na Univerzi v Nebraski. Leta 1959 je univerza vzpostavila dvosmerno televizijsko povezavo za prenos informacij študentom medicine na kampusu, pet let kasneje pa so vzpostavili še povezavo z državno bolnišnico za video posvetovanja. (Razširjeno definicijo telemedicine preberite v tematskem sklopu 4.)

Digitizacija/digitalizacija

Digitizacija je tehnični postopek pretvorbe analognih (vključno s papirnatimi) zdravstvenih kartonov in evidenc v digitalno obliko, ki je lahko nato na voljo za elektronsko uporabo. Digitalizacija je integracija tehnologije v zagotavljanje storitev. Gre za postopek, ki vključuje integracijo digitalne tehnologije v obstoječe poslovanje in naloge v javnem zdravstvu, pri čemer je cilj izboljšati učinkovitost in državljanom ter zdravstvenim delavcem zagotoviti dodano vrednost.

Razlika med digitizacijo in digitalizacijo: 

Digitizacija se nanaša na tehnični proces digitalne pretvorbe, medtem ko se digitalizacija nanaša na organizacijski in kulturni proces sprememb v javnem zdravstvu. Integracija tehnologije v postopek zagotavljanja storitev. Postopek, ki vključuje integracijo digitalne tehnologije v obstoječe poslovanje in naloge v javnem zdravstvu, pri čemer je cilj izboljšati učinkovitost in državljanom ter zdravstvenim delavcem zagotoviti dodano vrednost.

Digitalno zdravje

Področje znanja in prakse, povezane z razvojem in uporabo digitalne tehnologije za izboljšanje zdravja. »Sposobnost iskanja, odkrivanja, razumevanja in vrednotenja zdravstvenih informacij iz elektronskih virov ter uporabe pridobljenega znanja pri obravnavi ali reševanju težave z zdravjem.« [Norman in Skinner (2006)].

Zdravstvena tehnologija

Uporaba organiziranega znanja in kompetenc v obliki naprav, zdravil, cepiv, postopkov in sistemov, razvitih za reševanje zdravstvenih težav in izboljšanje kakovosti življenja.

Telemedicina

Telemedicina je opredeljena kot digitalno podprta zdravstvena storitev, pri kateri državljanu ni treba obiskati zdravnika ali bolnišnice v primerih, ko fizična prisotnost ni potrebna za posvet. Telemedicina ne nadomešča obstoječih zdravstvenih praks in predstavlja odziv na izzive, s katerimi se danes srečuje zdravstvo: neenakopravnost pri dostopu do oskrbe, spremembe v zdravstveni demografiji, geografski izzivi in ekonomske omejitve.

Digitalna zdravstvena pismenost

»Sposobnost iskanja, odkrivanja, razumevanja in ocenjevanja zdravstvenih informacij iz elektronskih virov ter uporabe pridobljenega znanja pri obravnavanju ali reševanju težave z zdravjem.« [Norman in Skinner (2006)].

Digitalne kompetence

Razumeti jih je treba kot zmožnost združevanja digitalne tehnologije, znanja, kompetenc in odnosov glede na kontekst. Zato jih delimo na naslednja učna področja:

 1. Instrumentalne kompetence za uporabo digitalnih orodij in vsebin.
 2. Znanje, teorije in načela, povezana s tehnologijo.
 3. Odnos do strateške uporabe, odprtost, kritično razumevanje, ustvarjalnost, odgovornost in neodvisnost.

Vir/Reference

 • Schmarzo, Bill (31 May 2017). “What is Digital Transformation?”. Archived from the original on 2019-11-30. Retrieved 9 July 2021.
 •  Wren, Hannah (1 December 2020). “What is digital transformation? Definition, Examples, Main Areas”. Archived from the original on 2020-12-02. Retrieved 9 October 2021
 • 2020-12-02. Retrieved 9 October 2021 https://evisit.com/resources/history-of-telemedicine#:~:text=The%20first%20people%20to%20use,hospital%20to%20perform%20video%20consultations
 • Iyamu, I., Xu, A. X. T., Gómez-Ramírez, O., Ablona, A., Chang, H. J., Mckee, G., & Gilbert, M. (2021). Defining Digital Public Health and the Role of Digitization, Digitalization, and Digital Transformation: Scoping Review. JMIR public health and surveillance7(11), e30399. https://doi.org/10.2196/30399Global strategy on digital health 2020-2025. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 • https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_enWorld Health Organization. (2011). Health technology assessment of medical devices.#11 HTA Advancement-FINAL.indd (who.int)

Digitalno zdravje

Področje znanja in prakse, povezane z razvojem in uporabo digitalne tehnologije za izboljšanje zdravja.

»Sposobnost iskanja, odkrivanja, razumevanja in ocenjevanja zdravstvenih informacij iz elektronskih virov ter uporabe pridobljenega znanja pri obravnavi ali reševanju težave z zdravjem.« [Norman in Skinner (2006)].

Zdravstvena tehnologija

Uporaba organiziranega znanja in kompetenc v obliki naprav, zdravil, cepiv, postopkov in sistemov, razvitih za reševanje zdravstvenih težav in izboljšanje kakovosti življenja.

Kaj so digitalne kompetence za zdravstvene delavce?

arrow

O čem govorimo, ko govorimo o digitalnih kompetencah za zdravstvene delavce? In kakšni so potenciali za izboljšanje digitalnih kompetenc zdravstvenih delavcev?

Digitalne kompetence za zdravstvene delavce

Raziskava DELIVER je pokazala, da zaposleni digitalne kompetence na splošno vidijo kot sposobnost uporabe digitalne tehnologije.

Model prikazuje, katere digitalne kompetence so bile v raziskavi DELIVER izpostavljene kot posebej pomembne za zdravstvene delavce. Te so:

 • Uporaba podatkov
 • Informacije o podatkih
 • Razumevanje tehnologij
 • Uporabniške kompetence
 • Reševanje izzivov
 • Komunikacija in razširjanje
 • Zavedanje
 • Uvedba
 • Razvoj

Potenciali za izboljšanje digitalnih kompetenc

Na podlagi raziskave DELIVER so naslednja področja predlagana kot tista, kjer obstaja potencial za izboljšanje digitalnih kompetenc zdravstvenih delavcev.

 • Preoblikovanje miselnosti in odnosa do tehnologije v smeri večje odprtosti, zanimanja, radovednosti, potrpežljivosti in poguma.
 • Več razmišljanja o vrednosti tehnologije in zavedanje lastnih pomanjkljivosti.
 • Veščine za uporabo obstoječih digitalnih orodij in nadaljnje usposabljanje za digitalno komuniciranje ter usposabljanje sodelavcev in državljanov (pacientov) za uporabo digitalnih rešitev.
 • Razumevanje tehnologije in odpravljanje težav.

Source / References

Izzivi in potenciali digitalizacije z vidika zdravstvenih delavcev

arrow

Na splošno velja, da digitalizacija vodi k večji prilagodljivosti, boljšim delovnim pogojem, več raziskovalnega dela in – kar je najpomembneje – izboljšanju kakovosti oskrbe. Digitalna preobrazba povzroča korenite spremembe vsakodnevnega dela medicinskih sester, terapevtov in drugih zdravstvenih delavcev. To so zaključki raziskave DELIVER, s katero smo ocenjevali potrebe (IO1).

Vodilni delavci v zdravstvu menijo, da je digitalna preobrazba neizogibna in na splošno vodi k boljšemu zdravstvenemu sistemu z učinkovitejšimi delovnimi postopki ter boljšimi storitvami za državljane. To je zlasti pomembno, ko razmišljamo o prihodnosti, ko bo v zdravstvenem sistemu manj zaposlenih, srečevali pa se bomo z bolj kompleksnimi izzivi.

Če pa povprašate zdravstvene delavce, menijo, da je zaradi stroškov uveljavljanja sprememb veliko dela brez haska.

Izzivi digitalne tehnologije

Kvantitativna raziskava DELIVER kaže, da digitalizacija vodi do naslednjih izzivov:

 • Več dela z administracijo in registracijami, zaradi česar ostane manj časa za državljane. V nekaterih primerih se zaradi tega poslabša odnos med zdravstvenimi delavci in državljani.
 • Digitalna tehnologija lahko sproži odpor, saj imajo zaradi nje zdravstveni delavci več dela z novo tehnologijo, spremenjenimi delovnimi postopki itd.
 • Večina zdravstvenih delavcev ne izkorišča vseh potencialov svojih digitalnih sistemov. Še vedno imajo veliko dela z zapisovanjem informacij (digitalno in na papirju), srečujejo se s pomanjkljivo integracijo med sistemi, kar preprečuje pretok informacij.

Potenciali digitalne tehnologije

Zdravstveni delavci in vodilni delavci v zdravstvu so v raziskavi DELIVER kot največje potenciale povečane digitalizacije izpostavili več prednosti.

Najpomembnejše prednosti:

 • Hitrejši in enostavnejši dostop do ažurnih informacij zaradi enotne in centralizirane digitalne dokumentacije
 • Sposobnost izmenjave informacij med ponudniki s pomočjo skupnih sistemov in možnost integracije podatkov za boljši pregled

Kaj prinašajo te prednosti?

 • Optimizacijo časa za zdravstvene delavce in hitrejšo, bolj kakovostno oskrba pacientov, pri čemer so podatki bolj varni.

Druge prednosti:

 • Prilagodljiva, osebno prilagojena in dostopna komunikacija
 • Urejenost in preglednost ter izboljšana skladnost z zakonodajo
 • Sistematično zbiranje podatkov, ki so dostopni raziskovalcem
 • Avtomatizacija rutinskih opravil za pametnejši izkoristek virov in zmanjšanje števila človeških napak

Primer:  Dan v delu medicinske sestre Sare: Iskanje ravnotežja med posledicami digitalizacije

Medicinska sestra Sara delovni dan v živahni bolnišnici začne pripravljena na celo vrsto nalog.

Ob vstopu v sobo 205 Sara s prijaznim nasmehom pozdravi gospoda Novaka, starejšega pacienta. Sede poleg njega in začne pogovor z njim, pri čemer pozorno posluša njegove besede. Sara s tabličnim računalnikom odpre njegov digitalni zdravstveni karton, pregleda njegovo anamnezo in nedavne rezultate preiskav. Zaradi hitrega dostopa do ažurnih informacij lahko prilagodi svoja vprašanja in pripravi temeljito oceno njegovega stanja.

Po pogovoru si gospod Novak odpočije, Sara pa še naprej dokumentira podrobnosti njunega pogovora, pri čemer v sistemu za digitalno dokumentacijo zajame ključne informacije in posodobi načrte zdravljenja. Sara ve, kako pomembno je voditi natančne evidence, ki so na voljo sodelavcem na različnih področjih, saj to zagotavlja neprekinjeno obravnavo.

Po kratkem odmoru za kosilo se Sara pripravi na odpust g. Novaka iz bolnišnice. Z zbiranjem potrebnih informacij zagotovi brezhiben prehod v domačo nego. S pomočjo integriranega komunikacijskega sistema pošlje sporočila zasebnemu zdravniku, službi za prevoz pacientov in medicinski sestri, ki bo naslednji dan gospoda Novaka obiskala na njegovem domu. V teh sporočilih so najnovejše informacije o stanju pacienta, rezultati preiskav ter morebitna navodila. Varna in učinkovita izmenjava informacij zagotavlja učinkovito sodelovanje in gladke prehode med različnimi oblikami oskrbe, kar zagotavlja najboljšo nego pacienta.

Pri svojem delu se Sara srečuje s pozitivnimi in negativnimi vidiki digitalizacije. Ker lahko hitro in enostavno dostopa do informacij o pacientu, ima na voljo prava orodja za zagotavljanje prilagojene oskrbe. Vendar pa se sooča tudi z izzivi povečanega obsega administrativnih nalog in prilagajanja novim tehnologijam. Pogosto ima občutek oddaljenosti od pacientov, ko se z njimi srečuje prek zaslona in ne osebno.

Vir/Reference

Vprašanja za razmislek

Pomislite na spremembe, ki jih je digitalna tehnologija prinesla v vaše delo v preteklem letu, petih letih in desetih letih.

 • S katerimi izzivi ste se soočili zaradi nove tehnologije?
 • Kako ste premagovali te izzive?
 • Kakšne koristi je digitalna tehnologija prinesla vam in vašim sodelavcem?
 • Katere potenciale in izzive pričakujete od povečane digitalizacije zdravstva?
 • Kako politika varnosti podatkov in zasebnosti vplivata na uporabo ter izkoriščanje digitalnih rešitev v zdravstvu in kakšne so posledice za dostop ter izmenjavo informacij?