Avís legal

Informació general

Aquest avís legal conté la informació relativa al lloc web del projecte Deliver("Deliver Project").

La persona jurídica que gestiona aquest lloc web com a membre del Projecte Deliver és la Fundació Tic Salut Social, la informació corporativa de la qual és la següent:

Fundació Tic Salut Social

G64350374

Roc Boronat St., 81-95, 08005 Barcelona

Tel. +34 93 553 26 42

info@ticsalutsocial.cat

Aquest lloc web està dedicat a la difusió del projecte DELIVER. El projecte DELIVER està finançat pel programa Erasmus + 2020 en virtut de l'Acord de Subvenció 2020-1-DK01-KA204-075090.

Drets de propietat intel·lectual

El contingut d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, so i qualsevol altre material, està protegit per drets de propietat intel·lectual titularitat de fundació Tic Salut Social o d'un o més dels altres membres del Projecte Deliver. Se li permet accedir, imprimir o descarregar el contingut d'aquest lloc web si reconeix els drets de propietat que el protegeixen. No podeu vendre ni explotar el contingut d'aquest lloc web sense el nostre consentiment.

No podeu utilitzar aquest lloc web per compartir informació i material que infringeixi els drets de qualsevol altra persona. No podeu utilitzar aquest lloc web de cap manera que sigui o pugui ser perjudicial per a aquest lloc web o de qualsevol manera que afecti l'accés de l'usuari a aquest lloc web o de qualsevol manera contrària a les lleis i regulacions aplicables, o que puguin causar danys a aquest lloc web, o a qualsevol persona o entitat empresarial que utilitzi aquest lloc web.

Responsabilitat pels continguts

El contingut de la part pública d'aquest lloc web és merament informatiu i pot ser modificat i actualitzat sense previ avís, amb la finalitat de mantenir la informació actualitzada, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web i no acceptem la responsabilitat d'errors i inexactituds involuntàries.

El contingut d'aquest lloc web reflecteix l'opinió dels seus autors i no representa de cap manera opinions de la Unió Europea. La Comissió Europea no es fa responsable de l'ús que es pugui fer de la informació que conté el lloc web. Qualsevol comentari o pregunta que pugui tenir sobre l'ús del lloc web, i la informació que ens faciliti pot ser dirigida en el següent correu electrònic: info@ticsalutsocial.cat